ประวัติบริษัท
บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษาและ แนะนำข้อมูลแก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน รวมถึงให้ข้อมูลในการสมัครเรียน ความเป็นอยู่ทั่วไปและการทำวีซ่าให้กับนักเรียนที่สนใจจะเดินทางไป ศึกษาต่อยังประเทศจีน ปัจจุบัน มีนักศึกษาเดินทางไปศึกษายังประเทศจีนโดยผ่านการติดต่อกับศูนย์ฯ ประมาณ 1,000 คน
การบริการของเรา
 • ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • จัดหาสถาบันที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ให้บริการดำเนินเรื่องเรื่องสมัครเรียนต่อ ไปยังสถาบันในต่างประเทศ
 • จัดหาที่พัก พร้อมจัดเจ้าหน้าจากสถาบันไปรับที่สนามบินปลายทาง
 • ดำเนินเรื่องขอวีซ่านักเรียนตามระยะเวลาที่เดินทางไปศึกษา
 • จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน
 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • Banjean Staff
  P’ Su
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
  Location :Thailand
  Pum
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แนะแนว
  Location : Beijing, China, Thailand
  University : Beihang University
  Am
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แนะแนว
  Location : Dalian, China, Thailand
  University : Dongbei University of Finance and Economics
  NEW
  รุ่นพี่ประจำมหาลัย : Capital Normal University
  Location : Beijing, China
  BOM
  รุ่นพี่ประจำมหาลัย : Shanghai University of Chinese Medicine
  Location : Shanghai, China