ข้อมูลน่ารู้
การสอบ HSK ระบบใหม่

การสอบ HSK คือ อะไร 

คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มาตรฐาน ที่จัดขึ้น สำหรับชาวต่างชาติ ชาวจีน โพ้นทะเล รวมถึง ชนกลุ่ม น้อยในประเทศจีน พูดง่ายๆ ก็ HSK เปรียบได้กับ การสอบTOFLEใน ภาษาอังกฤษนั่นเอง

 

HSK ใช้ทำอะไรได้บ้าง


โดยทั่วไปสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้ว จะนำไปเป็นหลักฐานสมัครเรียนต่อใน ระดับปริญญาตรี โท ปริญญาเอก เพราะการจะเรียนปริญญาที่จีนนั้นจำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ  เพื่อเข้าเรียนตามคณะที่กำหนดไว้

 

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ระบบใหม่

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ระบบใหม่ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ  คือ

 

1.      การสอบข้อเขียน  แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับ 1- ระดับ 6

2.      การสอบพูด  แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง

 

การสอบข้อเขียน

การสอบพูด

HSK - Level 1

HSK (Elementary)

HSK - Level 2

HSK - Level 3

HSK (Intermediate)

HSK - Level 4

HSK - Level 5

HSK (Advanced)

HSK - Level 6

 

การสอบข้อเขียน (ระดับ 1- ระดับ 6)

 

ระดับ 1   เหมาะสำหรับผู้เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ รู้คำศัพท์ประมาณ150 คำ
 

ระดับ 2   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง รู้คำศัพท์ประมาณ300 คำ
 

ระดับ   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้คำศัพท์ประมาณ600 คำ
 

ระดับ 4   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ รู้คำศัพท์ประมาณ1,200 คำ
 

ระดับ   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้ รู้คำศัพท์ประมาณ2,500 คำ
 

ระดับ   เหมาะสาหรับผู้ที่อ่านและฟังข่าวสารภาษาจีนในระดับที่ยากเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ของตนได้ทั้งการพูดและการเขียน รู้คำศัพท์ประมาณ5,000 คำ

 

 

การสอบพูด (ระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง)

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ระบบใหม่ จะไม่มีการสอบพูดรวมอยู่ในการสอบข้อเขียนเหมือนกับการสอบระดับสูงในระบบเดิม และจะใช้วิธีการบันทึกเสียงในการสอบ
 

ระดับต้น   เหมาะสาหรับผู้ที่สอบข้อเขียน ระดับ1 และระดับ 2

ระดับกลาง   เหมาะสาหรับผู้ที่สอบข้อเขียน ระดับ3 และระดับ 4

ระดับสูง   เหมาะสาหรับผู้ที่สอบข้อเขียน ระดับ5 และระดับ 6

 

 

ความต่างระหว่างการสอบ HSK  ระบบเก่า กับ HSK ระบบใหม่

 

HSK  ระบบเก่า

HSK ระบบใหม่

 

การทดสอบความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น  (ระดับ 1-3)

HSK - Level 1

HSK - Level 2

HSK - Level 3

การทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน (ระดับ 4-6)

HSK - Level 4

การทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับต้น-กลาง  (ระดับ 7-8)

HSK - Level 5

การทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับสูง  (ระดับ 9-11)

HSK - Level 6

 

 

ข้อสอบ HSK ในแต่ละระดับ

 

ระดับ

จำนวนข้อสอบ

ฟัง

อ่าน

เวลาในการสอบ

1

40 ข้อ

20 ข้อ

20 ข้อ

40 นาที

2

60 ข้อ

35 ข้อ

25 ข้อ

55 นาที

 

 

ระดับ

จำนวนข้อสอบ

ฟัง

อ่าน

เขียน

เวลาในการสอบ

3

80 ข้อ

40 ข้อ

30 ข้อ

10 ข้อ

90 นาที

4

100 ข้อ

45 ข้อ

40 ข้อ

15 ข้อ

105 นาที

5

100 ข้อ

45 ข้อ

45 ข้อ

10 ข้อ

125 นาที

6

101 ข้อ

50 ข้อ

50 ข้อ

1 ข้อ

140 นาที

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ระบบใหม่ จะให้ประกาศนียบัตรตามระดับที่เราเลือกสมัครสอบ คะเเนนจะมีเเค่ “สอบผ่าน” 合格  กับ  “ดีเยี่ยม”优秀
 

ระดับ 1-2  คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 3-6  คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน

 

ที่มา  :  สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hsk.org.cn

 

Bookmark and Share