ข้อมูลน่ารู้
เลือกเรียนอย่างไรให้เหมาะสม

 

บทความต่อไปนี้ เป็นเพียงแนวทางพอสังเขปสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศจีน เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาหรือหลักเกณฑ์เบื้องต้น สำหรับการเลือกสถานศึกษา ก่อนทำการตัดสินใจในที่นี้จะขอกล่าวเน้นเฉพาะการเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยสามารถแจกแจงได้ ดังนี้

ก่อนอื่นควรกำหนดช่วงเวลาที่สนใจ และ ระยะเวลา เช่น1 เทอม หรือ 2 ปี เป็นต้น และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเราเอง เช่น มีเป้าหมายจะเรียนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านใด หรือ เพื่อจะฝึกฝนเน้นเฉพาะทางด้านใด และ จำเป็นต้องเรียนให้มีความรู้ความสามารถระดับไหนจึงจะเพียงพอ ทั้งนี้ก็เพื่อนำมาใช้เป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะใช้ระยะเวลาเรียนนานเท่าใด

งบประมาณโดยเปรียบเทียบในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลักๆ เช่น ค่าเล่าเรียน และ ค่าที่พักของแต่ละสถาบัน รวมถึงค่าครองชีพของเมืองนั้น ๆ น้องๆ สามารถค้นคว้าข้อมูล ได้จากหน้าเลือกเรียนตามงบประมาณของเราค่ะ  >>CLICK
 

สอบถามและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันที่สนใจให้มากที่สุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และ ต่างประเทศ ความถนัดเฉพาะในสาขาวิชาของสถาบันนั้น ๆ รวมถึงระยะเวลาในการก่อตั้ง ประสบการณ์การสอน และ ผลงานความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งหาโอกาสสอบถามพูดคุยกับผู้ที่เคยศึกษามาก่อนจากสถาบันนั้น จะเป็นการดียิ่ง
 

ปัจจัยแวดล้อมอื่นเช่น สภาพเมือง สภาพอากาศ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ความสะดวกในการเดินทาง เช่น หากร่างกายไม่ชินกับสภาพอากาศหนาวอย่างทางเหนือก็ควรเลือกเรียนในเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ซึ่งมีอากาศอบอุ่นกว่า และมีรสชาติและความหลากหลายของอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเมืองทางฝั่งเหนือ
 

 

สำหรับการเลือกเรียนภาษา สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาเพิ่มเติม เช่น
 

     1. การแบ่งระดับชั้นเรียน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน(โดยทั่วไปสถาบันที่มีการแบ่งซอยระดับชั้นเรียนมาก มีโอกาสที่จะได้เรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับระดับ ความสามารถของตัวเองมาก)
 

     2. จำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในข้อที่แล้วซึ่งไม่ควรมีมากหรือน้อยเกินไป นอกจากนั้นจำนวนของนักเรียนไทยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณา เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนภาษาเช่นกัน
 

     3. จำนวนนักเรียนต่อห้อง (ซึ่งหากมีจำนวนน้อยก็ยิ่งมีโอกาสในการฝึกฝนและซักถามได้มาก)
 

     4. บรรยากาศในการเรียน และอื่น ๆ เช่น สภาพหอพัก ร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ วิธีที่ดีที่สุดคือการเดินทางไปสำรวจด้วยตัวเอง หรือ สอบถามจากผู้รู้ หรือ ตัวแทนที่สามารถให้ข้อมูลได้

 

Bookmark and Share