ข้อมูลน่ารู้
ประกันภัยการเดินทาง

 

บริษัท นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์

 

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยในกลุ่มบริษัท ชาร์ทิส อิงก์ Chartis INGดำเนินธุรกิจใน เอเชีย มากว่า 90 ปี และในประเทศไทย กว่า 70 ปีจำนวนผู้ถือกรมธรรม์ 1,000,000 ราย

 

 

ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

     - นักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

 

 

ความคุ้มครอง

     - เป็นกรมธรรม์ประกันการเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศแบบรายเดียว

     - คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ขณะศึกษา และท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศ

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

     - อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพด้วย เช่น การเรียนประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น

     - ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป

     - ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี

     - สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

     - ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

 

 

จุดเด่นของแผนประกันภัย

     1. เลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Platinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan

     2. นำเสนอความคุ้มครองใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครอง
          - ผลประโยชน์ชดเชย ในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
          - ผลประโยชน์ชดเชย การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
          - ผลประโยชน์ชดเชย การถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม

     3. สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ

     4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

     5. ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

     6. ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย

 

 

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ, คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ :

     - การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง

     - การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์

     - การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง

     - การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

     - การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ

     - การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน

     - การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

     - การให้บริการทั่วไป

 

 

ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346

 

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ 

 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

Platinum
Plan

Premier
Plan

Basic
Plan

 1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

5,000,000

2,000,000

1,500,000

 2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

300,000

250,000

150,000

 3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

300,000

250,000

150,000

 4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ
     ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

3,000,000

2,000,000

1,500,000

 5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
     หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย
     ในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

 

5,000,000

 

4,000,000

 

3,000,000

 6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
     หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

    

     - ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง
     - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด

 

80,000

500
8,000

 

40,000

500
4,000

 

20,000

500
2,000

 7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ

5,000,000

4,000,000

2,000,000

 8. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ
     ถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม

1,500,000

1,000,000

750,000

 

 

 

 

ระยะเวลาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Platinum
Plan

Premier
Plan

Basic
Plan

     ไม่เกิน 6 เดือน

20,607

10,422

7,524

     ไม่เกิน 12 เดือน

41,212

20,842

15,046

     ไม่เกิน 18 เดือน

61,819

31,264

22,568

     ไม่เกิน 24 เดือน

82,424

41,684

30,090

หมายเหตุ :เบี้ยประกันดังกล่าว  รวมภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร Application Form (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

2. สำเนาใบตอบรับจากสถาบันการศึกษา หรือวีซ่านักเรียน

3. สำเนาหนังสือเดินทาง Passport

4. ชำระเบี้ยประกันพร้อมใบสมัคร Cash before Cover

 

 

Bookmark and Share