ข่าวสาร และกิจกรรม
Dalian University Of foreign Language (ป.ตรี จีน - การค้าระหว่างประเทศ)

Dalian University Of foreign Language เมืองต้าเหลียน  หนึ่งในสถาบันแรกที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติในต้าเหลียน สถาบันจีน SCSมีความสำคัญในการสอนภาษาจีนให้แก่ นักเรียนต่างชาติ และยังเป็นศูนย์จัดสอบ HSK ของต้าเหลียนทางมหาวิทยาลัยได้มีการสอนภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาต่างประเทศโดย ที่นักศึกษาจะได้ปริญญาทางด้าน MA สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีจะได้ BAโดยที่การเรียนการสอนจะเน้นไปทางภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนทางด้านผู้สอนก็มี ประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติมานาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติแยกเป็น 2สาขา

1.*คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน(เอกจีน)

Curriculum of Chinese Major (Cultural orientation) :  Basic, Intermediate and Advanced Chinese, Spoken Chinese ,Listening Comprehension, Chinese Reading, Basics of News Language, Classical Chinese, Composition, Translation ,Field Work, Shadow Boxing.

Selective Courses :  Aspects of China, News Reading, Modern Chinese Grammar ,Brief History of Modern and Contemporary Chinese Literature, Practical Vocabulary, Brief History of Ancient Chinese Literature.
 

                                                                                                                     

2.*คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

Curriculum of Chinese Major (International Trade Orientation) :  Basic, Intermediate and Advanced Chinese, Spoken Chinese, Listening Comprehension, Chinese Reading, Basics of News Language ,Economic, Practical International Trade, Practical Composition ,International Finance, Translation, Field Work, Shadow Boxing.

Selective Courses  Aspects of China, Contemporary Chinese Economics, China’s Foreign Trade, Spoken Chinese for Foreign Trade Negotiations
 

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

 

              

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

 

Bookmark and Share