ข่าวสาร และกิจกรรม
Dalian University Of Technology (ป.ตรี จีน - บริหารธุรกิจ)

ประวัติย่อ

เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีนโดยตรง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่สุดของเมือง ต้าเหลียน ประกอบด้วยหลายสาขาวิชา โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาขาหลัก นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย สาขาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

DUT ได้จัดตั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้  ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และหลักสูตรภาษา ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ทางด้านการสอน และ การบริหารจัดการที่ดี ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการรองรับนักศึกษาต่างประเทศ และพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่จะมีมากขึ้นในอนาคต 

 

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ

Chinese Language (Business) Major (Bachelor Program)

 

 

Introduction

This major is a four-year degree program, and it emphasizes the practical use of Chinese in international enterprise management. The international students are expected to have a command of Chinese knowledge and skills which are required in business and trade. This program aims to cultivate advanced and applied talents in Chinese to meet the needs of the international market.

 

Main Courses

Basic Courses

Comprehensive Chinese, Listening, Oral Chinese, Reading, Writing

News Listening, Oral Chinese for Business, Business Communication, Newspaper Reading, Topic Communication, Business Writing

Pronunciation, Lexicon, Syntax, Rhetoric

Specialized Courses

Principles of Economics, Chinese Economy & Society

Business Negotiation, International Trade, Survey of World Economy

Compulsory Course

Survey of China, Chinese Culture, Fundamentals of Computers, Chinese Computer Editing, Second Foreign Language (English/Japanese)

Selective Courses

Ancient Chinese, Business Chinese, HSK Counseling, Tai Chi, Calligraphy, Paper Cutting, Peking Opera, Chinese Cooking

 

Activities

 

Language & Culture Activity

Dalian Geographical & Culture Visit, Liaoning Cultural Attraction Visit, China Cultural Attraction Visit & Language Practice

Extracurricular Activity

Chinese Speech Competition, Chinese Talent Show, International Cultural Festival, Athletics Meeting, DUT Campus Carnival, Students Unions & Clubs, Tourism Activity in China (Organized by School, voluntary participation, at own expense)

Activities

Visit Enterprises, Internship Recommendation

 

Admission Qualifications

1. Non-Chinese citizen

2. Age between 18 to 25 years old and in good health

3. High School diploma and transcript

4. HSK4 180 or above or Chinese Language Learning Certification (six months or above) and Transcript

*Study experience in universities at home and aboard for one year or above and pass the entrance examination, can study from Second Year with HSK4-220 (or above)

*Study experience in universities at home and aboard for two years or above and pass the entrance examination, can study from Third Year with HSK5-220 (or above)

* Applicant under age 18 must have a guardian who lives in Dalian.

 

住宿介绍

รายละเอียดหอพัก

1. ค่าน้ำและค่าไฟ ฟรี

2. ใช้โทรศัพท์ระบบ 200 และสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้จากห้องพัก

3. ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับผู้ที่จ่ายค่าหอเกิน 90 วันในครั้งแรก กรณีจ่ายน้อยกว่า 90 วันจะคิดราคา*2

4. ภายในหอมี ห้องซักผ้ารวม และ ห้องครัวรวม 

5. ค่าหอ 1 เทอม ประมาณ 120วัน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

● มีอายุระหว่าง 18ปีขึ้นไป

● จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

● มีผลสอบ HSK ระดับ 4

(ผู้ที่ไม่มีผลสอบ HSK จะต้องทำการสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยถึงจะสามารถเข้าเรียนได้)

● สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

Bookmark and Share