ข่าวสาร และกิจกรรม
South China University of Technology (ป.ตรี จีน - ภาษาจีนเพื่อการค้า)

ประวัติย่อ

 

มหาวิทยาลัย ฮว๋าหนานหลี่กง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน
 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิชาออกแบบชุมชนเมือง บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์ เป็นต้น
 

ปีการศึกษา 2008 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 70,747 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 25,025 คน นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำนวน 14,913 คน นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 15,677 คน นักศึกษาทางไกลผ่านระบบทางอินเตอร์เน็ตจำนวน14,611 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 664 คน
 

ในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น 29 คณะ ซึ่งจัดการศึกษาในวิทยาเขตเหนือ 18 คณะ และวิทยาเขตใต้อีก 11 คณะ
 

มหาวิทยาลัยฮ่าวหนานลีกงเปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่
1. วิทยาเขตเหนือ  ตั้งอยู่ ณ เขตเทียนเหอ
2. วิทยาเขตใต้  ตั้งอยู่ ณ เขตพานหวี๋

 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมโครงการร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกกว่า50 แห่ง ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งมาจากทั้งหมด 47 ประเทศ 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน)ใช้เวลาในการเรียน 4ปี โดยใน 2 ปีแรกจะเป็นการเรียนพื้นฐานภาษาจีน จากนั้นในปี 3และปี 4จะแยกเรียนตามคณะที่สมัครไว้

 

หลักสูตรปริญญาตรีสาขา      -  Chinese for Business and Trade (ภาษาจีนเพื่อการค้า)
 

 

รายละเอียดหลักสูตร
 

>  Chinese for Business and Trade  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในการเตรียมพร้อมมุมมองของนักศึกษาในด้านสังคมและวัฒนธรรมจีน และนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในธุรกิจการค้า การตลาดสมัยใหม่ของประเทศจีนได้ นักศึกษาที่เรียนโปรแกรมนี้จะต้องลงเรียนคอร์สภาษาจีนใน 1 ปี และ 2 ปี และ ปี 3-4 เรียนในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและการค้าเชิงลึกเฉพาะด้าน วิวัฒนาการด้านธุรกิจการค้าจีน และธุรกิจวัฒนธรรมของจีน

 

ตัวอย่างวิชาเรียน Survey of china InternationalTrade, China Economics and Geography, Applicable International Trade, Englishfor Business and Trade, Negotiation in International Business, E-Business,Culture of China Business and Trade, Lectures in Business and Trade, etc.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย อายุมากกว่า 18 ปี

 

รายละเอียดหอพัก

 

SOUTH CAMPUS (Air-conditioned)

   - หอพักใช้โทรศัพท์ระบบ 200

   - นักเรียนต้องซื้อเครื่องนอนเอง ทางหอไม่มีให้  320 หยวน

   - ห้องเดี่ยว ฟรีค่าไฟ 1000 ยูนิต / เทอม ห้องคู่ 500 ยูนิต /เทอม เกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

   - ภายในหอพักมีเครื่องซักผ้า(ระบบหยอดเหรียญ) และ ห้องครัวรวม ให้ใช้บริการ

   - อินเตอร์เน็ตเดือนละ 50 หยวน

   - ในห้องพักไม่มีทีวี แต่หอพักมีห้องดูทีวีรวม และ ห้องฟิตเนสให้บริการ

   - ค่าหอพักไม่สามารถขอเงินคืนได้ กรณีอยู่ไม่ครบเทอม  

ช่วงเวลารับสมัคร ** ยื่นใบสมัครก่อน 15 พฤษภาคมของทุกปี หรือ เมื่อหอพักเต็ม

 


 

              

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 5,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

● Transcript

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 )แปลจีน หรือ อังกฤษ

●หนังสือรับรองจากโรงเรียน แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ เฉพาะเรียน 1 ปีเท่านั้น(สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์ )
 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share