ข่าวสาร และกิจกรรม
Harbin Institute of Technology (ป.ตรี จีน - ภาษาจีน)

แนะนำสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน (Harbin Institute of Technology: HIT) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1920 เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นหนักในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ได้บูรณาการความรู้ในสาขา วิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการอักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย เข้าด้วยกันอยากเหมาะสม ในด้านงานวิจัยสถาบันก็เป็นการยอมรับในระดับชาติ ทั้งยังเป็นหนึ่งใน 9 พันธมิตรสถาบันการศึกษาชั้นสูงของจีน (C9) สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บินตั้งอยู่ใ นเมืองฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียงในภาคเหนือของจีน นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตที่เมืองเวยไห่ และบัณฑิตวิทยาลัยที่เมืองเซินเจิ้น
 

HIT ยึดมั่นในคติที่ว่า “เข้มงวดในคุณภาพ สร้างความรู้ความสามารถให้นักศึกษา” เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่ HITเป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ รัฐบาลจีนและทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนรัฐบาลและทุน HITให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีระดับผลการเรียนดี

มหาวิทยาลัย อันดับ 10 ของจีน ค่าเรียนปริญญาตรีถูกเมื่อเทียบกับ คุณภาพที่ดีที่สุดในฮาร์บิ้น

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติระยะเวลาเรียน 4 ปี เนื้อหาการเรียนการสอนคลอบคลุม พูด ฟัง อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับต้น จนไปถึงระดับสูง โดยผู้เรียนต้องผ่านวิชาเรียน และ การสอบตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงทำวิทยานิพนธ์จึงจะจบการศึกษา

 

ตารางเรียน ปริญญาตรีเอกจีน ชั้นปี 1

 

 

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

8.00-9.45

(คาบ1-2)

การฟัง ระดับต้น

(เล่ม 1)

ภาษาจีน ระดับต้น

(เล่ม 1)

ภาษาจีน ระดับต้น

(เล่ม 1)

ภาษาจีน ระดับต้น

(เล่ม 1)

ภาษาจีน ระดับต้น

(เล่ม 1)

10.00-11.45

(คาบ 3-4)

การพูด ระดับต้น

(เล่ม 1)

การพูด ระดับต้น

(เล่ม 1)

การฟัง ระดับต้น

(เล่ม 1)

การอ่าน ระดับต้น

(เล่ม 1)

 

13.45-15.30

(คาบ 5-6)

ภาษาจีน ระดับต้น

(เล่ม 1)

 

 

การพูด ระดับต้น

(เล่ม 1)

 

(คาบ 7-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดหอพัก

1. ภายในหอพักนักศึกษาต่างชาติมีร้านขายของอยู่ชั้น 1 รวมถึงขายบัตรโทรศัพท์

2. ภายในหอมีบริการรับซักรีด และห้องซักผ้ารวม

3. ค่าน้ำรวมอยู่ในค่าห้องแล้ว

4. ค่าไฟซื้อการ์ดไฟ 100 หยวน ได้ 196 ยูนิต

5. อินเตอร์เน็ตเดือนละ 30 หยวน

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

● มีอายุระหว่าง 18ปีขึ้นไป

● จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

● สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

 

 

              

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share