ข่าวสาร และกิจกรรม
Harbin Engineering University (ป.ตรี จีน - ภาษาจีน)

ประวัติย่อ

มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บินตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำซงฮวา โดยเมืองฮาร์บินมีสมญานามว่า '' เมืองแห่งน้ำแข็ง '' ชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า '' ฮาร์ จวิน กง '' (วิทยาลัยอุตสาหกรรมทางทหารแห่งฮาร์บิน) โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1953 มหาวิทยาลัยได้รับการคัดสรรให้เข้าร่วมอยู่ในโครงการ '' วิศวกรรม 211 '' ( เป็น1ใน100 มหาวิทยาลัยอนาคตของศตวรรษที่ 21 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ) และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้ รับการพัฒนาพื้นที่ให้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมที่สำคัญเป็นการ เฉพาะ(เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ985), ได้ รับการอนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือ '' โครงการสามมหาสมุทรในเส้นทางเดียว ''( อุตสาหกรรมการเดินเรือ, เครื่องมือด้านการขนส่งทางทะเล, การพัฒนาทางทะเลและการประยุกต์ใช้นิวเคลียร์ ) มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บินเป็นฐานของการศึกษาวิจัยที่สำคัญและฐานฝึกอบรม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 1,250,000 ตารางเมตร มีคณะภาควิชาและศูนย์ค้นคว้าและวิจัยทั้งหมด 17 คณะ หลักสูตรปริญญาตรี 51 สาขาวิชา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 2,400 ท่าน ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 25,000 คน และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 5,000 คน

ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาด้านความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการเป็นสากลในระดับโลก มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการที่จะสร้างบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่ เพียงแค่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพระดับประเทศเท่านั้น แต่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากลสู่สังคมโลก

ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับประเทศ อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น อิตาลี แคนนาดา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น15 ประเทศ 60 กว่าสถาบัน

  

 

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ

รายละเอียดหลักสูตร : ทักษะการฟัง ทักษะการสนทนา , การเขียนภาษาจีน การอ่านภาษาจีน, ไวยากรณ์ภาษาจีน, การสำรวจของจีน วรรณคดีจีนสมัยใหม่ วรรณคดีโบราณ, การแปล, การพูดทางธุรกิจเศรษฐกิจจีน,
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนต่างประเทศ , การสำรวจทางสังคม  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นต้น

  
ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 20,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 5 ใบ

●Transcript มัธยม 4-5-6 แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 ) แปลจีน หรือ อังกฤษ

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share