ข่าวสาร และกิจกรรม
Donghua University (ป.ตรี Inter - business administration / BBA)

ประวัติย่อ

 

Donghua University ร่วมกับ Raffles College of Design and Commerce (RCDC) ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ 4 ปี ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน โดยหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เดินทางไปเรียนที่ สถาบันราฟเฟิลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 6 เดือนด้วย หลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพรุ่นใหม่ มีความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกการทำงาน และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการเรียนที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูง

 

คณาจารย์ผู้สอน :

          อาจารย์ผู้สอนวิชาบังคับ และวิชาเฉพาะเกือบทั้งหมดมีความรู้ความชำนาญการพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอาจารย์นานาชาติมาจากทั่วโลก อาจารย์ทั้งหมดมีประสบการณ์ในการสอนและการทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีอาจารย์วิชาการรับเชิญที่มีชื่อเสียงและผู้ปฏิบัติงานจริงมาสอนหรือบรรยายให้แก่นักเรียนอีกด้วย

 

หลักสูตรนานาชาติ :

          หลักสูตรการเรียนการสอนถูกออกแบบให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และนักเรียนสามารถประยุกต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพของนักเรียนเอง และ เพื่อให้การวางแผนเรื่องคุณภาพการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานของนานาชาติ และตรงกับความต้องการของนักเรียนต่างชาติโดยการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมการ เรียนให้นักศึกษามีอุปสรรคเกี่ยวกับภาษาให้น้อยที่สุด  

 

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ Bachelor of Management in Business Administration/ BBA

 

 

  

 

รายละเอียดหอพัก

- หอพักมี 18 ชั้น มีลิฟท์ และยามคอยดูคนเข้าออกตลอดเวลา
- ค่ามัดจำหอพัก 300 หยวน (ได้คืนวันคืนห้องพัก โดยห้องพักต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย )
- โทรศัพท์ใช้ระบบ 201- ค่าอินเตอร์เน็ต รายเทอม 280 หยวน
- ภายในหอพักมีครัวรวมทุกชั้น นักศึกษาสามารถใช้บริการได้
- ห้องซักผ้า มีเฉพาะชั้นเลขคู่ (บัตรซักผ้า มัดจำ 20 หยวน ซักครั้งละ 3 หยวน)
- ค่าหอจ่ายรายเทอม 135 วัน
- ค่าไฟฟรีในแต่ละห้องพัก กรณีเกินคิดยูนิตละ 1 หยวน

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน //เดือน กันยายน ของทุกปี***กรุณาสมัครล่วงหน้าเพื่อจองที่พักในมหาลัย

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

●เงินมัดจำ 5,000 บาท (จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ)

●หนังสือเดินทาง (Passport)ตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

●รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบ

● Transcript มัธยม 4-5-6  แปลจีน หรือ อังกฤษ

●ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษามัธยม 6 )แปลจีน หรือ อังกฤษ

●IELTS 5.5 or TOEFL 550 ขึ้นไป

●Personal Statement

 

 

              

 

 

หมายเหตุ**
 

          - หากผู้สมัครมีผลสอบ IELTS ไม่ถึง 5.5 สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ได้ แต่ภายใน 1 ปี
            ต้องสอบให้ได้ IELTS 5.5 จึงจะสามารถเรียนชั้นปีที่ 2 ได้

 

          - หากผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี สามารถลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 50 หยวน / ชั่วโมง)
 

           - หากผู้สมัครมีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 6 และมีผลการเรียนที่ดีในชั้นมัธยม
             ทางมหาวิทยาลัยจะลดค่าเรียนในเทอมแรกให้ 50 เปอร์เซนต์ (จำกัดจำนวนประเทศละ 5 คน)
 

          - หลังเรียนจบ  นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยลาฟเฟิล เมืองซิสนี่ ประเทศออสเตรเลีย และได้ปริญญาบัตร
            จากมหาวิทยาลัยตงหัว เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์, สอบ HSK ระดับ 3 (ความรู้ด้านภาษาจีน) และ
            BCT ระดับ 3 (ความรู้ด้านภาษาจีนธุรกิจ) จึงจบหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต

 

 

 

ดูรูปมหาวิทยาลัย

 

 

Bookmark and Share