Harbin > Harbin Engineering University

ประวัติย่อ
 

มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บินตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำซงฮวา โดยเมืองฮาร์บินมีสมญานามว่า '' เมืองแห่งน้ำแข็ง '' ชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า '' ฮาร์ จวิน กง '' (วิทยาลัยอุตสาหกรรมทางทหารแห่งฮาร์บิน) โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1953 มหาวิทยาลัยได้รับการคัดสรรให้เข้าร่วมอยู่ในโครงการ '' วิศวกรรม 211 '' ( เป็น1ใน100 มหาวิทยาลัยอนาคตของศตวรรษที่ 21 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ) และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมที่สำคัญเป็นการเฉพาะ(เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ985), ได้ รับการอนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือ '' โครงการสามมหาสมุทรในเส้นทางเดียว ''( อุตสาหกรรมการเดินเรือ, เครื่องมือด้านการขนส่งทางทะเล, การพัฒนาทางทะเลและการประยุกต์ใช้นิวเคลียร์ ) มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บินเป็นฐานของการศึกษาวิจัยที่สำคัญและฐานฝึกอบรม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 1,250,000 ตารางเมตร มีคณะภาควิชาและศูนย์ค้นคว้าและวิจัยทั้งหมด 17 คณะ หลักสูตรปริญญาตรี 51 สาขาวิชา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 2,400 ท่าน ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 25,000 คน และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 5,000 คน

ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาด้านความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการเป็นสากลในระดับโลก มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการที่จะสร้างบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงแค่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพระดับประเทศเท่านั้น แต่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากลสู่สังคมโลก

ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับประเทศ อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น อิตาลี แคนนาดา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น15 ประเทศ 60 กว่าสถาบัน

 
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน รายละเอียด

 

 

ภาษาจีนระยะสั้น

 

 

2-3 เดือน

ช่วงเช้า เป็นการเรียนภาษาจีน เวลา 08.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย จะเป็นวิชาเลือก แล้วแต่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่

** หมายเหตุ** เป็นการเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรระยะยาว
เนื้อหาการสอนเหมือนกันทุกประการ

 

 

 

 

 

ภาษาจีนระยะยาว

 

 

 

 

 

1  เทอม

หรือ 1 ปี

 

เรียน สัปดาห์  ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น  ระดับต้น ,  ระดับกลาง , ระดับสูง  

ในห้องเรียนจะมีนักเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 15-20 คน

การเรียนการสอนจะครอบคลุม : ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน

วิชาบังคับ: Comprehensive Chinese, Chinese Listening, Chinese reading,
Chinese writing, Chinese character reading and writing, Chinese conversation, etc.

วิชาเลือก: HSK guidance(elementary & intermediate、advanced),
modern Chinese pronunciation, economic and trade newspapers reading,
business spoken English, zither, shadowboxing, etc.

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี

(ภาคภาษาจีน)

 

 

 

 

4 ปี

 

เนื้อหาการเรียนจะเน้นตั้งแต่ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ถึง ขั้นสู เนื้อหาการเรียนจะเน้นตั้งแต่ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ถึง ขั้นส

รายละเอียดหลักสูตร : ทักษะการฟัง ทักษะการสนทนา , การเขียนภาษาจีน
การอ่านภาษาจีน, ไวยากรณ์ภาษาจีน, การสำรวจของจีน วรรณคดีจีนสมัยใหม่
วรรณคดีโบราณ, การแปล, การพูดทางธุรกิจเศรษฐกิจจีน,
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนต่างประเทศ ,
การสำรวจทางสังคม  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นต้น 

คณะที่เปิดสอน

       - สาขาเอกภาษาจีน       รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติ

หยวน

ปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 4 ปี

13,800

ปริญญาตรี อินเตอร์ English-taught international undergraduate programs 4 ปี

16,000

ภาษาจีนระยะยาว 1 ปี

14,000

ภาษาจีนระยะยาว 1 เทอม

7,000

ค่าหอพัก ระยะสั้น วันละ25หยวน

600/เดือน

ค่าน้ำไฟ /เดือน

80-100

ค่าสมัคร

260/ ภาษา

400 / ปริญญา

ค่ามัดจำหอ

500

ค่าอินเตอร์เน็ต / เดือน

40

ค่าเปิดอินเตอร์เน็ต

20

ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 หยวน/เทอม 800 หยวน/ปี

 

หอพัก ห้องเดี่ยว
สิ่งอำนวยความสะดวกเตียงนอน โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ตุ็เสื้อผ้า โทรทัศน์ ช่องเสียบสายแลนด์ ตู้เย็น กาต้มน้ำ ตู้กดน้ำร้อนเย็น ห้องน้ำในตัว ฮีตเตอร์


ค่าประกันหอ 500 หยวน
เครื่องนอนสำหรับป.ตรี 460หยวน / หลักสูตรภาษาไม่เก็บเงิน

ค่าน้ำไฟ 80-100 หยวน/ เดือน

ค่าอินเตอร์เน็ต 40หยวน/ เดือน

ค่าเปิดติดตั้้งเน็ต  20 หยวน

ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 หยวน / เทอม  800 หยวน /ปี 
เปิดเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และ กันยายน ควรสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อจองหอพักในมหาวิทยาลัย


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.  พาสปอร์ต ตัวจริง หรือ สำเนา 2 ใบ (สำเนาไม่ต้องเซ็นต์รับรอง)
2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)


ช่องทางการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ โดยนำเอกสารข้างต้นมายื่นในวันสมัคร
2.สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.banjean.com/student_register.php เมื่อทางศูนย์ได้รับใบสมัครออนไลน์ของน้อง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆ

 

 

มหาวิทยาลัยต่างๆ
Bookmark and Share